АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВИДИН
Справка за свършените дела
към 16.12.2014г.


No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
229 Административно дело No 275/2007 Дела по КСО и ЗСП М.Й.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 17.1.2008г.
На осн. чл. 159, т. З от АПК , Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 275/2007 г. по описа на АС Видин ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от днес за страните.  
В законна сила от 25.1.2008г.
275 Административно дело No 31/2008 Дела по КСО и ЗСП Н.С.Н. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 10.4.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Н. *** против Решение№35/2008г. на Директора на РУ"СО"Видин, с което потвърждава писмо изх.№1944-1 от 2007г. на ръководителя на сектор Архивно стопанство"в РУ"СО"-Видин.ОСЪЖДА Н.С.Н. *** да заплати на РУ"СО"-Видин направените по делото разноски, изразяващи се в юристконсултско възнаграждение в размер на 80/осемдесет/лева.
В законна сила от 30.4.2008г.
323 Административно дело No 88/2008 Дела по КСО и ЗСП Ц.Е.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Определение от 27.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Е.М. *** против Заповед № 13347 от 07.03.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 88/2008г. по описа на АС-Видин. ИЗПРАЩА жалбата и приложенията й на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. 
В законна сила от 8.4.2008г.
423 Административно дело No 216/2008 Дела по КСО и ЗСП КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Каменов Вълчев, като Кмет на Община - Макреш, обл.Видин против Решение № 9 - 5 / 25.06.2008г. на Директора на РУ "СО" Видин, с което се отхвърля жалбата му, като неоснователна и се потвърждава разпореждане № 277/ 26.05.2008г. на Началник отдел КПК в РУ"СО" - гр.Видин, по ревизионен акт за начет № 277 / 17.05.2008г., за събиране от Община - Макреш, на сумата 5 172,52 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от издадено удостоверение обр. УП-2 № 145/04.05.2001г., с невярно отразено трудово възнаграждение на лицето Георги Петров Георгиев, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2009г.
553 Административно дело No 34/2009 Дела по КСО и ЗСП Ц.Й.Т. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 27.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №21-9/29.12.2008г. Директора на РУ "Социално осигуряване"-Видин и потвърденото с него Разпореждане №**********/08.08.2008г. на Ръководител "ПО" при РУ"СО"-Видин, като незаконосъобразни.   ВРЪЩА преписката на Ръководител "ПО" при РУ"СО"-Видин за ново произнасяне като се съобразят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.10.2009г.
630 Административно дело No 130/2009 Дела по КСО и ЗСП О.Д.Й. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 17.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Д.Й. ***, против заповед № 1860/10.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Видин, с която е прекратена месечната социална помощ на жалбоподателя по чл.9 от ППЗСП, за срок от 12 месеца, считано от 01.03.2009 г., потвърдена с решение № 29/27.04.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Видин, като неоснователна.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за присъждане на направени разноски пред настоящата съдебна инстанция, като неоснователно.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
651 Административно дело No 156/2009 Дела по КСО и ЗСП Е.К.М. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 3.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.М. ***, срещу Решение № 34-4/16.05.2009 г. на директора на РУСО - гр. Видин, с което е потвърдено разпореждане № **********/01.10.2008 г. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 10.5.2010г.
726 Административно дело No 249/2009 Дела по КСО и ЗСП В.И.В. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 29.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В. *** против решение № 46 - 10 / 14.08.2009г. на Директора на РУСО", гр.Видин, входена в Съда на 14.09.2009г., като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 249/2009г. по описа на Административен съд - Видин. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя пред Върховен административен съд. 
В законна сила от 14.10.2009г.
727 Административно дело No 250/2009 Дела по КСО и ЗСП Л.Г.В. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 8.6.2010г.
Отхвърля жалбата на Л.Г.В. *** против Решение № 46 - 8 / 19.08.2009г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което потвърждава разпореждане № ********** от 03.06.2009г. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ - гр.Видин.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 25.2.2011г.
743 Административно дело No 267/2009 Дела по КСО и ЗСП М.М.Р. ДИРЕКТОРА НА Д-Я СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 23.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 7988 от 09.09.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Видин, потвърдена с Решение № 94/25.09.2009г. на Директора на РД"СП" Видин, с която на М.М.Р. *** е отказана целева помощ за отопление на основание чл.2, ал.1 от Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. във връзка с чл.10, ал.1, т.7, чл.10, ал.3, т.4 и чл.26, ал.4, т.1, б."а" от ППЗСП.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по молбата-декларация на М.М.Р. *** за отпускане на целева помощ за отопление - вх.№ 7988 от 03.08.2009 г., като при постановяване на административния акт да се съобразят указанията на Съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към настоящото решени.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК. 
В законна сила от 11.12.2009г.
762 Административно дело No 288/2009 Дела по КСО и ЗСП А.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДСП - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 13.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.З. *** против Заповед № 1292 / 09г. на Д"СП", входена в Съда на23.10.2009г., като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 288/2009г. по описа на Административен съд - Видин. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя пред Върховен административен съд. 
В законна сила от 24.11.2009г.
772 Административно дело No 299/2009 Дела по КСО и ЗСП В.Б.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 15.12.2009г.
Реш.№ 188 Отхвърля жалбата на В.Б.Б., против Заповед № 4569 от 01.10.2009 год. Директора на Дирекция "СП" Видин, потвърдена с Решение № 132 / 27.10.2009 г. на Директора на РД"СП" - Видин.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 4.1.2010г.
846 Административно дело No 7/2010 Дела по КСО и ЗСП М.П.А. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 60 - 14 / 11.12.2009г. на Директора на РУ "СО" Видин, с което е отхвърлена жалбата на М.П.А. ***, като неоснователна и е потвърдено разпореждане № ********** от 21.09.2009г. на Ръководител "ПО" при РУСО" - гр.Видин, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Директора на РУ "СО" - Видин да заплати от бюджета на административния орган на М.П.А. ***0 лева -разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 22.7.2010г.
847 Административно дело No 7/2010 Дела по КСО и ЗСП М.П.А. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 10.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УАЖЕНИЕ молбата на М.А., чрез адв. А.М. по искането за присъждане на допълнителни разноски пред АС Видин. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 14 - дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд. 
876 Административно дело No 42/2010 Дела по КСО и ЗСП О.Д.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 9.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Д.Й. ***, против заповед № 1860/10.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Видин, с която е прекратена месечната социална помощ на жалбоподателя по чл.9 от ППЗСП, за срок от 12 месеца, считано от 01.03.2009 г., потвърдена с решение № 29/27.04.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Видин, като неоснователна.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
В законна сила от 30.3.2010г.
885 Административно дело No 53/2010 Дела по КСО и ЗСП А.Д.В. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 5.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.В. *** против Разпореждане № 610 от 20.11.2009г. на Ръководителя на осигуряването за безработица в РУ"СО" гр.Видин потвърдено с Решение № 66 от 15.01.2010г. на Директора на РУ "СО" Видин.  ОСЪЖДА А.Д.В. *** с ЕГН ********** да заплати на РУ "СО" Видин направените по делото разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.
В законна сила от 18.3.2011г.
905 Административно дело No 77/2010 Дела по КСО и ЗСП В.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СП"-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Определение от 31.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 669/19.03.2010г., подадена от В.Р.П. ***, против Заповед №10316/12.01.2010г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Видин, потвърдена с Решение №13/04.02.2010г. на Директора на РДСП-Видин.  ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №77/2010г. по описа на АС-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните-жалбоподателя и Директора на Дирекция "СП"-Видин. 
В законна сила от 15.4.2010г.
914 Административно дело No 90/2010 Дела по КСО и ЗСП Е.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СП" - ГР.КУЛА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 2.6.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 194/10.03.2010 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Кула, с която е отказано отпускането на месечната социална помощ по чл.9 от ППЗСП на жалбоподателя Е.Т. ***, потвърдена с решение № 33/25.03.2010 г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Видин, като незаконосъобразна.  След влизане в сила на настоящето решение преписката да се изпрати на директора на дирекция "Социално подпомагане"-Кула, за произнасяне съобразно гореизложените указания.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
В законна сила от 13.12.2010г.
921 Административно дело No 97/2010 Дела по КСО и ЗСП П.К.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 5.7.2010г.
Отхвърля жалбата на П.К.И.,***, против Решение № 78 - 9 / 31.03.2009г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което потвърждава разпореждане № ********** от 10.02.2010г. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ - гр.Видин.  ОСЪЖДА П.К.И., ЕГН **********,*** да заплати на бюджета на Административен съд Видин сумата от 50.00 лева, представляваща изплатено възнаграждение на вещо лице.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 23.7.2010г.
932 Административно дело No 109/2010 Дела по КСО и ЗСП С.М.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 8.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.С. *** против решение № 77-8/31.03.2010г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Видин с което е потвърдено разпореждане № **********/12.01.2010г.на ПО на РУ ”Социално осигуряване” –Видин.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС. 
В законна сила от 19.1.2011г.
945 Административно дело No 121/2010 Дела по КСО и ЗСП БКС-ТОШЕВЦИ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ - ГР. ГРАМАДА РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНТРОЛ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРИ РУ "СО"-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 8.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на БКС „Тошевци” ЕООД, в /ликвидация/, чрез ликвидатора К.Г.М., против разпореждане № 157/18.03.2004 г., на Ръководителя на контрола по приходите и разходите при РУ „СО” Видин, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 121/2010 г. по описа на АС – Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от днес за страните.   
В законна сила от 4.10.2010г.
998 Административно дело No 184/2010 Дела по КСО и ЗСП В.П.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Определение от 2.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П. И. *** срещу разпореждане № С-05-999-01-00004343 от 17.06.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване" гр. Видин и ПРЕКРАТЯВА производството като недопустимо. ИЗПРАЩА по компетентност преписката на ръководителя на ТП на НОИ-Видин за произнасяне по жалбата на В.П. И. *** срещу разпореждане № С-05-999-01-00004343 от 17.06.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване" гр. Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. В изпълнение разпоредбата на чл.138 АПК, препис от определението да се връчи на страните по делото.
В законна сила от 13.8.2010г.
1012 Административно дело No 203/2010 Дела по КСО и ЗСП С.Д.Н. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №92-20/06.07.2010г. на Директора на РУ „Социално осигуряване”-Видин и потвърденото с него разпореждане №**********/19.04.2010г. на ръководителя на отдел „Пенсионно осигуряване” в РУ”СО”-Видин.   ВРЪЩА преписката на Ръководител „ПО” при РУ”СО”-Видин за ново произнасяне като се съобразят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението.  ОСЪЖДА РУ”СО”-Видин да заплати на С.Д.Н. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
1015 Административно дело No 206/2010 Дела по КСО и ЗСП В.П.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Определение от 3.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.И. *** срещу разпореждане № С-05-999-01-00004344 от 17.06.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване" гр. Видин и ПРЕКРАТЯВА производството като недопустимо.  ИЗПРАЩА по компетентност преписката на ръководителя на ТП на НОИ-Видин за произнасяне по жалбата на В.П.И. *** срещу разпореждане № С-05-999-01-00004344 от 17.06.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване" гр. Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  В изпълнение разпоредбата на чл.138 АПК, препис от определението да се връчи на страните по делото.  
В законна сила от 13.8.2010г.
1036 Административно дело No 233/2010 Дела по КСО и ЗСП П.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 05-114-5-4/07.07.2010 г. на ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО-Видин, потвърдено с решение № 104/18.08.2010 г. на директора на РУСО-Видин, с което е постановено П.Д.С. ***, да възстанови получената сума за пенсия, изплатена на неговата майка Витана Крумова Маринова, за периода от 07.02.2008 г. до 09.03.2009 г. в размер на 2420.97 лева – главница и 1032.28 лева – дължима лихва, от датата на неправомерно получаване на сумите за пенсия, до датата на издаване на оспореното разпореждане, В ЧАСТТА, с която е определено задължението за лихви в размер на 1032.28 лева, вместо което ПОСТАНОВЯВА: П.Д.С. *** да заплати в полза на РУСО-Видин лихва върху сумата от общо 2420.97 лева, в размера, установен по чл.113, ал.1 КСО, считано от 01.01.2009 г. до окончателното изплащане на главницата.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.С. ***, срещу разпореждане № 05-114-5-4/07.07.2010 г. на ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО-Видин, потвърдено с решение № 104/18.08.2010 г. на директора на РУСО-Видин в останалата й част, като неоснователна.  ОСЪЖДА П.Д.С. ***, да заплати направените по делото разноски в полза на РУСО-Видин, в размер на 285.00 (двеста осемдесет и пет) лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
1054 Административно дело No 252/2010 Дела по КСО и ЗСП Г.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 4.11.2010г.
ДОПУСКА отказ от оспорване по жалбата на Г.М.Д.„***, против Заповед №А-380/08.09.2010 год. на Директора на Д”СП” Видин.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 252 / 2010г. по описа на Административен съд – Видин.   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.11.2010г.
1055 Административно дело No 253/2010 Дела по КСО и ЗСП В.П.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение №110/13.09.2010г. на Директора на РУ „Социално осигуряване”-Видин, с което е потвърдено разпореждане №С-05-999-01-00004343/17.06.2010г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО”-Видин.  ВРЪЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО”-Видин за ново произнасяне като се съобразят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.1.2011г.
1056 Административно дело No 254/2010 Дела по КСО и ЗСП В.П.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 23.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение №111/13.09.2010г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” - Видин, с което е потвърдено разпореждане № О – 05 – 999 – 01 - 00004344 /17.06.2010г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ ”СО” - Видин.   ВРЪЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ ”СО” - Видин за ново произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 25.1.2011г.
1069 Административно дело No 268/2010 Дела по КСО и ЗСП Н.М.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 25.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.Н. ***, като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 268/2010 г. по описа на Административен съд Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 26.5.2011г.
1076 Административно дело No 280/2010 Дела по КСО и ЗСП СТРОИТЕЛНА ФИРМА - ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЕООД - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 14.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Строителна фирма - В.И.”***, представлявана от управителя В.П.И. против Решение № 118 / 13.10.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и се потвърждава разпореждане № 217/ 02.08.2010г. на Началник отдел КПК в РУ”СО” – гр.Видин, по ревизионен акт за начет № 217/ 13.07.2010г., за събиране от „Строителна фирма - В.И.”***, на сумата 1 823,09 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, като неоснователна. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 3.2.2011г.
1086 Административно дело No 293/2010 Дела по КСО и ЗСП Л.В.Г. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 13.1.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 116/13.10.2010 г. на директора на РУ”СО” – Видин, с което е потвърдено разпореждане № 05-114-1-24/07.09.2010 г. на ръководителя на контрола на разходите на ДОО в РУ”СО” - Видин за възстановяване от Л.В.Г. ЕГН **********,*** на неправомерно получено парично обезщетение по чл. 53 КСО за периода 30.09.2009 г. - 06.07.2010 г. в размер на 2204.16 лв. /две хиляди двеста и четири лева и шестнадесет ст./ - главница и 191.32 лв. /сто деветдсет и един лева и тридесет и две ст./ лихва от датата на получаване на обезщетение до датата на издаване на разпореждането.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне при съобразяване с гореизложените указания.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните и от връчването на препис от настоящия съдебен акт. 
В законна сила от 23.12.2011г.
1092 Административно дело No 300/2010 Дела по КСО и ЗСП Й.Д.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 7.12.2010г.
ДОПУСКА оттегляне на жалбата на Й.Д.И., против Решение №126 от 28.10.2010 год. на Директора на НОИ РУ”СО” Видин.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 300 / 2010г. по описа на Административен съд – Видин.   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.12.2010г.
1106 Административно дело No 319/2010 Дела по КСО и ЗСП Д.Т.Л. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 23.2.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/2010г. по описа на АС-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд
1107 Административно дело No 319/2010 Дела по КСО и ЗСП Д.Т.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМОВО Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ заповед № Д-0784/15.09.2010г.на директора на дирекция „СП”-Димово, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление по чл.2 ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. на Д.Т.Л. *** потвърдена с решение № 135/12.11.2010г.на Директорът на РД „СП”-гр.Видин.  ВРЪЩА преписката на административния орган за решаване на въпроса по същество съгласно указанията дадени в мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС. 
В законна сила от 7.5.2012г.
1110 Административно дело No 324/2010 Дела по КСО и ЗСП КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ваньо Костин, като Кмет на Община – Чупрене, обл.Видин против Решение № 134 / 19.11.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което отхвърля жалбата на Кмета на Община Чупрене, като неоснователна и потвърждава разпореждане № 392/ 27.10.2010г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” – гр.Видин, по ревизионен акт за начет № 1815 / 19.10.2010г., за събиране от Община - Чупрене, на сумата 16019.70 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от издадено удостоверение за наследници № 64/08.03.2000г., с невярно съдържание, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 7.7.2011г.
1118 Административно дело No 333/2010 Дела по КСО и ЗСП В.Ц.П. ДИРЕКТОР ДСП- КУЛА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 10.1.2011г.
Oпр.№2-РЗ/10.01.2011г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.П. ***, против заповед № Г-523/22.10.2010 г. на директор ДСП-Кула, потвърдена с решение № 145/23.11.2010 г. на директор РДСП-Видин, като процесуално недопустима.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седем дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
В законна сила от 22.1.2011г.
1122 Административно дело No 337/2010 Дела по КСО и ЗСП М.Т.П. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 15.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата М.Т.П. *** против Решение № 145 / 07.12.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и се потвърждава разпореждане № 05-114-1-34/ 22.10.2010г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” – гр.Видин за възстановяване на полученото за периода от 29.06.2009г. до 16.02.2010г. парично обезщетение за отглеждане на дете по чл.53,ал.1 от КСО в размер на 1 846,85 лева - главница и дължимата лихва, изчислена по реда на чл.113,ал.1 от КСО, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.     
В законна сила от 15.11.2011г.
1124 Административно дело No 339/2010 Дела по КСО и ЗСП ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 146/08.12.2010 г. на директора на Районно управление ”Социално осигуряване” /РУ”СО”/ – Видин, с което е потвърдено разпореждане № 433/18.11.2010 г. на ръководителя на контрола на разходите на ДОО в РУ”СО” - Видин за възстановяване на неправомерно получено парично обезщетение по чл. 53 КСО по ревизионен акт за начет в размер на 2255.78 лв. /две хиляди двеста петдесет и пет лева и седемдесет и осем ст./ ОСЪЖДА Районно управление „Социално осигуряване”-Видин да заплати на РЗОК-Видин сумата от 150лв. юк.възнаграждение и сумата от 80лв.депозит за вещо лице. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните и от връчването на препис от настоящия съдебен акт. 
1125 Административно дело No 340/2010 Дела по КСО и ЗСП ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 14.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Директора на РЗОК-Видин против Решение № 147 / 08.12.2010г. на Директора на РУ "СО" Видин, с което е било отхвърлено подаденото от жалбоподателя възражение срещу разпореждане № 434 от 18.11.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУСО" - гр.Видин, издадено въз основа на ревизионен акт за начет вх.№ 33-01-8 от 08.11.20Юг. на финансов ревизор при РУ"СО"-Видин за събиране от РЗОК-Видин на сумата от   524,06 /петстотин двадесет и четири лева и шест стотинки/ лева, от която 334,71 лева - главница и лихва в размер на 189,35 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, като неоснователна. ОСЪЖДА РЗОК-Видин да заплати на РУ "СО" Видин направените по делото разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК 
В законна сила от 1.12.2011г.
1129 Административно дело No 344/2010 Дела по КСО и ЗСП Б.Л.К. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 25.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Б.Л.К. *** против Решение № 148 / 10.12.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и се потвърждава разпореждане № **********/ 11.08.2010г. на Ръководител на отдел „Пенсионно осигуряване” в РУ”СО” – гр.Видин, с което му се отказва лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като не отговаря на условията на §4,ал.1 от ПЗР от КСО и чл.68,ал.1 – 3 от КСО, като неоснователна.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.11.2011г.
1207 Административно дело No 103/2011 Дела по КСО и ЗСП С.Д.Н. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 18.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Н. ***, против решение № 92-20/06.07.2010 г. на директора на РУ”СО”-Видин, с което е потвърдено разпореждане № **********/19.04.2010 г. на ръководител отдел „Пенсионно осигуряване” в РУ”Социално осигуряване”-Видин, с което е постановен отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.  ОСЪЖДА С.Д.Н. ***, да заплати направените по делото разноски в полза на РУ”СО”-Видин, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.11.2011г.
1246 Административно дело No 150/2011 Дела по КСО и ЗСП П.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 05-114-5-4/07.07.2010 г. на ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО-Видин, потвърдено с решение № 104/18.08.2010 г. на директора на РУСО-Видин.  ОСЪЖДА РУСО-Видин да заплати на П.Д.С. *** направените деловодни разноски в размер на 565.00 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.4.2012г.
1271 Административно дело No 176/2011 Дела по КСО и ЗСП К.А.М. РЪКОВОДИТЕЛ "ПО" ПРИ РУ "СО" - ГР. ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.М. *** против Разпореждане № ********** от 11.05.2011г. на Ръководител „ПО” при РУ”СО” гр.Видин потвърдено с Решение № 191-7 от 29.06.2011г. на Директора на РУ ”СО” Видин.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК. 
В законна сила от 8.3.2012г.
1276 Административно дело No 180/2011 Дела по КСО и ЗСП И.В.Т. РЪКОВОДИТЕЛ НА "ПО"ПРИ РУ"СО"ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.Т. *** против Решение № 186 / 13.06.2011г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и потвърждава разпореждане № О – 05 – 000 – 00 - 00406445/ 19.05.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” – гр.Видин, с което е постановен отказ за отпускане на парично обезщетение / помощ по болничен лист серия А - 2006 № 2492530 за общо заболяване, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 8.11.2011г.
1301 Административно дело No 209/2011 Дела по КСО и ЗСП Л.П.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 19.10.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 50/05.08.2011 г. на директора на РУ”СО”-Видин, с което е потвърдено разпореждане № 50/27.06.2011 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО в РУ”Социално осигуряване”-Видин.  ОСЪЖДА Районно управление „Социално осигуряване”-Видин, да заплати на Л. П. П. ***, направените разноски за съдебното производство, в размер на 200.00 (двеста) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 22.3.2012г.
1390 Административно дело No 302/2011 Дела по КСО и ЗСП ИВА-МАРИЯ- ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ЕТ ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КПК ПРИ РУ"СО" - ВИДИН
Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Определение от 7.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ ”И.-М.-В.П.”***, представляван от В.Г.П. против Решение № 200 от 07.10.2011г. на Директора на РУ”СО”-Видин, с което на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК е била оставена без разглеждане жалбата на ЕТ против Разпореждане № 141 от 08.03.2011г. на Началник отдел „КПК” при РУ ”СО”-Видин и е било прекратено административното производство.  Определението не подлежи на обжалване.  Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.  
В законна сила от 7.2.2012г.
1414 Административно дело No 329/2011 Дела по КСО и ЗСП РЗОК - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 17.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Директора на РЗОК-Видин против Решение № 147 / 08.12.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което е било отхвърлено подаденото от жалбоподателя възражение срещу разпореждане № 434 от 18.11.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” – гр.Видин, издадено въз основа на ревизионен акт за начет вх.№ 33-01-8 от 08.11.2010г. на финансов ревизор при РУ”СО”-Видин за събиране от РЗОК-Видин на сумата от 524,06 /петстотин двадесет и четири лева и шест стотинки/ лева, от която 334,71 лева – главница и лихва в размер на 189,35 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК. 
В законна сила от 25.6.2012г.
1415 Административно дело No 330/2011 Дела по КСО и ЗСП РЗОК - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 8.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Районна здравноосигурителна каса, гр.Видин, представлявана от Директора на РЗОК - Видин против Решение № 146 / 08.12.2010г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и потвърждава разпореждане № 433/ 18.11.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” – гр.Видин, по ревизионен акт за начет № вх. № 33-01-7/08.11.2010г. и пореден № 433/ 09.11.2010г. за събиране от Районна здравноосигурителна каса, гр.Видин на сумата 2 255,78 лева, представляваща причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 2.10.2012г.
1459 Административно дело No 43/2012 Дела по КСО и ЗСП С.К.Г. ДИРЕКТОР РДСП - ГР. ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 19.3.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 43/2012г. по описа на АС-Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 30.3.2012г.
1460 Административно дело No 44/2012 Дела по КСО и ЗСП Б.Р.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Г. ***, против Заповед № Д-0025/25.01.2012 г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане”-Димово, с която на жалбоподателя е отказано да бъде включен в Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 2012 г., потвърдена с решение № 5/03.02.2012 г. на директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане”-Видин, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването й на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
В законна сила от 12.5.2012г.
1461 Административно дело No 45/2012 Дела по КСО и ЗСП Б.Р.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМОВО Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 15.2.2012г.
ПРИСЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване в общо производство административно дело № 45/2012г. по описа на Административен съд - Видин и административно дело № 44/2012г. по описа на Административен съд - Видин.   Производството следва да се води по административно дело № 44/2012г. по описа на Административен съд Видин.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45/2012г. по описа на Административен съд Видин.  
1470 Административно дело No 54/2012 Дела по КСО и ЗСП И.В.Т. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 15.3.2012г.
Прекратява делотона осн. чл. 159, т. 1 и т. 5 АПК Съдът   ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.В.Т. ***, против отговор на Директора на РУ „СО” Видин за отмяна на мотивиран отказ за заверка на осигурителна книжка за времето от 01.01.2011 г. до 26.10.1011 г. на РУ „СО” Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 54/2012 г. по описа на АС Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщението за жалбоподателя и от днес за ответната по жалбата страна.
В законна сила от 28.3.2012г.
1515 Административно дело No 119/2012 Дела по КСО и ЗСП А.С.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 9.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.П. *** против Заповед № 1761/09.03.2012г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Видин, потвърдена с Решение № 43 от 09.05.2012г. на Директора на РДСП-Видин, с която по молба-декларация на П. е постановен отказ за предоставяне на месечна помощ по чл.9, ал.1 от ППЗСП..  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК. 
В законна сила от 24.1.2013г.
1574 Административно дело No 178/2012 Дела по КСО и ЗСП ДЦ "ОМЕГА ДЕНТА ГРУП" ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 27.9.2012г.
ОТМЕНЯ писмена покана № 70/22.06.2012 г. на директора на РЗОК-Видин, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено Дентален център Омега Дента груп”ООД, гр. Видин, ул.”Шести септември” № 3 да възстанови неоснователно получени суми в общ размер 33 039.08 лева, за неоснователно получени суми по фактури: №№ 0000000081/05.07.2011 год., 0000000082/03.08.2011 год., 0000000084/02.09.2011 год., 0000000086/05.10.2011 год., 0000000090/02.11.2011 год.  ОСЪЖДА РЗОК-Видин, да заплати на „Дентален център Омега Дента груп”ООД, гр. Видин, ул.”Шести септември” № 3, представлявано от Е.И.Т. направените по делото разноски, в размер общо на 3050.00 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
В законна сила от 9.1.2013г.
1575 Административно дело No 179/2012 Дела по КСО и ЗСП ДЦ "ОМЕГА ДЕНТА ГРУП" ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 3.10.2012г.
ОТМЕНЯ писмена покана № 69/22.06.2012 г. на директора на РЗОК-Видин, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено Дентален център Омега Дента груп”ООД, гр. Видин, ул.”Шести септември” № 3 да възстанови неоснователно получени суми в общ размер 30 489.82 лева, за неоснователно получени суми по фактури: №№ 0000000080/05.07.2011 год., 0000000083/03.08.2011 год., 0000000085/02.09.2011 год., 0000000087/05.10.2011 год., 0000000091/02.11.2011 год.  ОСЪЖДА РЗОК-Видин, да заплати на „Дентален център Омега Дента груп”ООД, гр. Видин, ул.”Шести септември” № 3, представлявано от Е.И.Т. направените по делото разноски, в размер общо на 3050.00 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК. 
В законна сила от 20.3.2013г.
1592 Административно дело No 197/2012 Дела по КСО и ЗСП ДИРЕКТОРА НА МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР.ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на изпълнителния директор на МБАЛ„Св.Петка”АД гр. Видин против т.3 и т.4 от писмена покана № 38/27.04.2012 г. на директора на РЗОК-Видин, потвърдена със заповед № РД-09-350/14.06.2012 г. на управителя на НЗОК, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено възстановяване на неоснователно получени суми по т.3 и т.4 от поканата, в размер общо на 929.00 лева, за отчетена дейност по КП № 90 „Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация” (за 1 случай-ИЗ № 3936/2011 г.), както и по КП № 31 „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт” (за 1 случай-ИЗ № 3826/2011 г.) ОСЪЖДА МБАЛ„Св.Петка”АД гр. Видин, да заплати на РЗОК-Видин направените по делото разноски, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.  Препис от настоящето решение да се изпрати на страните, на основание чл.138, ал.1 от АПК.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
1597 Административно дело No 200/2012 Дела по КСО и ЗСП МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТМЕНЯ покана № 39/ 27.04.2012г. на Директора на РЗОК – Видин, издадена на основание чл.76а,ал.1 от ЗЗО за възстановяване на неправомерно получени суми, в частта, с която на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, представлявано от изпълнителния директор д-р Цветан Иванов Василев е посочено, че са платени неоснователно суми в раздел І и по отношение, както следва: на т.1 КП 26 и ИЗ 924/ 2012г. получена сума от 600 лева, на т.2 за КП 33 и ИЗ с № 1611 / 2012г. получена сума 920 лева и т.3 за КП 61 и ИЗ № 1043/ 2012г. получена сума от 420 лева, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Директора на РЗОК – Видин, да заплати от бюджета на административния орган, на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, сумата от 270 лева – разноски по делото, изразяващи се в заплатена Д.Т. и адвокатски хонорар.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 14.5.2013г.
1639 Административно дело No 243/2012 Дела по КСО и ЗСП К.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДСП - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.Т. ***, входена в Съда на 31.08.2012г., като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 243/2012г. по описа на Административен съд - Видин.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя пред Върховен административен съд. 
В законна сила от 4.10.2012г.
1656 Административно дело No 259/2012 Дела по КСО и ЗСП В.Р.П. ДИРЕКТОР НА ДСП - ВИДИН,
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ " СП " ВИДИН
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.П. ***. против решение № 82/19.09.2012г. с което е потвърдена заповед № 2727/24.08.2012г.на директора на дирекция „СП”-Видин с която е спряна месечната социална помощ по чл.9 от ППЗСП за срок от дава месеца.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС. 
1664 Административно дело No 271/2012 Дела по КСО и ЗСП Ф.П.Ф. Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.П.Ф. ***, входена в съда на 12.10.2012г., като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 271/2012г. по описа на Административен съд - Видин.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя пред Върховен административен съд. 
В законна сила от 13.11.2012г.
1715 Административно дело No 1/2013 Дела по КСО и ЗСП Г.И.М. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН,
РЪКОВОДИТЕЛ НА КОНТРОЛ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРИ РУ "СО"-ВИДИН
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 4.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.М. против Решение № 247 / 29.11.2012г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което е отхвърлена жалбата й, като неоснователна и потвърдено разпореждане № 05-114-1-85/22.10.2012г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” – гр.Видин., за възстановяване на сумата от 1 199,64 лева – главница и лихви в размер на 1 537,14 лева , като неоснователна.  ОСЪЖДА Г.И.М. *** сумата от 150 лева ю.к.възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 26.6.2013г.
1732 Административно дело No 33/2013 Дела по КСО и ЗСП МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 10.4.2013г.
ОТМЕНЯ писмена покана № 163/03.12.2012 г. на директора на РЗОК-Видин, потвърдена със заповед № РД-09-46/18.01.2013 г. на управителя на НЗОК, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено МБАЛ „Св. Петка” АД, ЕИК 105515902, с адрес: гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119, представлявана от изпълнителния директор д-р Ц.В., да възстанови неоснователно получени суми в общ размер на 603.00 (шестотин и три) лева.  ОСЪЖДА РЗОК-Видин, да заплати на МБАЛ „Св. Петка” АД, ЕИК 105515902, с адрес: гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119, представлявана от изпълнителния директор д-р Ц.В. направените по делото разноски, в размер общо на 150.00 (сто и петдесет) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
В законна сила от 7.11.2013г.
1754 Административно дело No 59/2013 Дела по КСО и ЗСП АПДП - ИП - Д-Р ИВАН КОСТОВ ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ покана № 56/ 14.02.2013г. на Директора на РЗОК – Видин, издадена на основание чл.76а,ал.1 от ЗЗО за възстановяване на неправомерно получени суми, с която на „АПДП – ИП – д-р И. *** представлявано от д-р И.Б.К. е посочено, че са платени неоснователно суми в общ размер на 215,84 лева, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Директора на РЗОК – Видин, да заплати от бюджета на административния орган, на „АПДП – ИП – д-р И. *** представлявано от д-р И.Б.К. сумата от 110 лева – разноски по делото, изразяващи се в заплатена Д.Т. и адвокатски хонорар.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 4.3.2014г.
1759 Административно дело No 65/2013 Дела по КСО и ЗСП ДИРЕКТОРА НА МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР.ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 10.4.2013г.
ОТМЕНЯ т.3 и т.4 от писмена покана № 38/27.04.2012 г. на директора на РЗОК-Видин, потвърдена със заповед № РД-09-350/14.06.2012 г. на управителя на НЗОК, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено възстановяване на неоснователно получени суми по т.3 и т.4 от поканата, в размер общо на 929.00 лева, за отчетена дейност по КП № 90 „Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация” (за 1 случай-ИЗ № 3936/2011 г.), както и по КП № 31 „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт” (за 1 случай-ИЗ № 3826/2011 г.), като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РЗОК-Видин, да заплати на МБАЛ „Св.Петка”АД гр. Видин направените по делото разноски, в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.    
В законна сила от 22.10.2013г.
1760 Административно дело No 67/2013 Дела по КСО и ЗСП М.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Н.К., ЕГН **********,***, против заповед № 1247/08.02.2013 г. на директор Д”СП”-Видин, потвърдена с решение № 16/11.03.2013 г. на директор РД”СП”-Видин, като нередовна.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/2013 г. по описа на Административен съд Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 13.4.2013г.
1761 Административно дело No 68/2013 Дела по КСО и ЗСП А.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Определение от 4.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.К. *** против Заповед №169/01.02.2013г. на Директора на ДСП-Видин, потвърдена с Решение №9/04.03.2013г. на Директора на РДСП-Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №68/2013г. по описа на АС-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните-жалбоподателя и директора на дирекция „СП”-Видин.  
В законна сила от 13.4.2013г.
1805 Административно дело No 116/2013 Дела по КСО и ЗСП И.Г.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Определение от 11.6.2013г.
ДОПУСКА оттегляне на жалбата на И.Г.С.,***, против решение №254-5 / 23.05.2013г. на Директора на РУ”СО” – Видин.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 116 / 2013г. по описа на Административен съд – Видин.   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.   
В законна сила от 28.6.2013г.
1813 Административно дело No 125/2013 Дела по КСО и ЗСП И.А.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 256/27.05.2013 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" - гр. Видин, с което е потвърдено Разпореждане № **********/22.02.2013 г. на ръководителя на отдел”Пенсии" при РУ"СО"- гр.Видин ТП на НОИ, с което на основание чл.96 ал.1 т.4 КСО е прекратена, считано от 20.02.13 г. получаваната от И.А.П. *** наследствена пенсия. и изпраща преписката на компетентния при РУ "Социално осигуряване"-гр.Видин орган за решаване на въпроса по същество в 14-дневен срок при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.1.2014г.
1867 Административно дело No 183/2013 Дела по КСО и ЗСП М.П.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЕНСИИ" ПРИ ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 11.11.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждане № **********/10.05.2013 г. на началник отдел „Пенсии” в ТП на НОИ-Видин, потвърдено с решение № П-12#2/17.09.2013 г. на директора на ТП на НОИ-Видин.  ВРЪЩА преписката по заявление № МП-15475/23.11.2011 г. на М.П.С.,***, на ТП на НОИ-Видин, за ново произнасяне при съобразяване на указанията във връзка с приложение на материалния закон, дадени по-горе в мотивите на настоящето решение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.12.2013г.
1901 Административно дело No 226/2013 Дела по КСО и ЗСП Е.В.В. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 17.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.В. *** против Заповед № 5177/23.09.2013г.на директора на дирекция „СП”-Видин, потвърдена с решение № 26/26.03.2009г. на Директора на РД”СП” – Видин. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
В законна сила от 4.2.2014г.
1902 Административно дело No 228/2013 Дела по КСО и ЗСП ДИРЕКТОРА НА МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР.ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 17.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на изпълнителния директор на МБАЛ „Св.Петка” АД гр. Видин против писмена покана № 255/08.11.2013 г. на директора на РЗОК - Видин, потвърдена със заповед № РД-09-968/16.12.2013 г. на управителя на НЗОК, издадена на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО, с която е постановено възстановяване на неоснователно получени суми, в размер общо на 1700.00 лева, за отчетена дейност по КП № 26 „Заболявания на горния гастроинтестинален тракт” (за 1 случай - ИЗ № 1858/2013 г.), както и по КП № 184 „Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение” (за 2 случая - ИЗ № 13084/2012 г. и ИЗ № 12802/2012г.).  ОСЪЖДА МБАЛ „Св.Петка” АД гр. Видин, да заплати на РЗОК -Видин направените по делото разноски, в размер на 700.00 (седемстотин) лева, адвокатски възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
В законна сила от 2.4.2014г.
1917 Административно дело No 17/2014 Дела по КСО и ЗСП Г.Н.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 3.4.2014г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 051-04-178-3/07.11.2013 г. на ръководител по изплащането на обезщетения за безработица в ТП на НОИ-Видин, потвърдено с решение № 289/27.12.2013 г. на директора на ТП на НОИ-Видин.  ВРЪЩА преписката по заявление № 051-04-178/26.08.2013 г. на Г.Н.Н. ***6, съдебен адрес: гр. Видин, ул.”Цар Александър ІІ” № 3, ет.1, кантора 7, на ТП на НОИ-Видин, за ново произнасяне при съобразяване на указанията във връзка с приложение на материалния закон, дадени по-горе в мотивите на настоящето решение.  ОСЪЖДА ответника да заплати от бюджета на териториално поделение на Национален осигурителен институт-Видин направените от жалбоподателя Г.Н.Н. разноски по делото в размер на 570.00 (петстотин и седемдесет) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.5.2014г.
1919 Административно дело No 19/2014 Дела по КСО и ЗСП В.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СП" - ГР.КУЛА Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Определение от 7.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.Г. *** срещу отказ № 94 ВВ-1/21.01.2014г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Кула за получаване на безплатна едногодишна винетка, като недопустима поради отпадане на правния интерес и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 19/2014г. по описа на Административен съд - Видин. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от съобщението и връчване на препис от същото до жалбоподателя пред Върховен административен съд. 
В законна сила от 21.3.2014г.
1926 Административно дело No 26/2014 Дела по КСО и ЗСП А.А.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Определение от 25.2.2014г.
ДОПУСКА оттеглянето на жалбата, предявена от А.А.И. ***, действаща чрез пълномощника си адв. Д.Д. ***, против решение № 288/13.01.2014 г. на директора на ТП на НОИ-Видин.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2014 г. по описа на Административен съд Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 6.3.2014г.
1932 Административно дело No 34/2014 Дела по КСО и ЗСП А.В.Т. ДИРЕКТОРА НА РУ СО - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Определение от 17.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Т. *** против Разпореждане № О-05-000-00-00477030/03/02/2012на РУ ”СО” гр.Видин, издадено от Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите, с което й е отказано отпускането на парично обезщетение /помощ за болничен лист за бременност и ПРЕКРАТЯВА производството като недопустимо. ИЗПРАЩА по компетентност преписката на ръководителя на ТП на НОИ-Видин за произнасяне по жалбата на А.В.Т. *** срещу Разпореждане № О-05-000-00-00477030/03/02/2012на РУ ”СО” гр.Видин, издадено от Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите, с което й е отказано отпускането на парично обезщетение /помощ за болничен лист за бременност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. В изпълнение разпоредбата на чл.138 АПК, препис от определението да се връчи на страните по делото. 
В законна сила от 28.3.2014г.
1941 Административно дело No 45/2014 Дела по КСО и ЗСП С.С.Г. Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 7.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45/2014 г. по описа на Административен съд Видин.  ИЗПРАЩА жалбата на С.С.Г. *** против разпореждане № 05-114-01-113/17.02.2014г. на ръководител контрола по разходите на ДОО към ТО на НОИ Видин, с което е разпоредено възстановяване на неоснователно получени суми на ръководителя на ТП на НОИ-Видинза произнасяне по реда на чл.117 и следващите от КСО.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
В законна сила от 8.4.2014г.
1984 Административно дело No 97/2014 Дела по КСО и ЗСП Е.М.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата Е.М.К. против Решение № 117/16.04.2014 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Видин, с което е потвърдено Разпореждане № **********/21.12.2013 г. на Началник на отдел „Пенсии” при ТП на НОИ - Видин за отказ да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО.  ОСЪЖДА Е.М.К. да заплати на бюджета на административния орган – ТД НОИ Видин, сумата от 350 лева, разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   
1990 Административно дело No 104/2014 Дела по КСО и ЗСП С.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Г.,***, против Решение № 117-4 / 25.04.2014г. на Директора на РУ ”СО” Видин, с което се отхвърля жалбата, като неоснователна и потвърждава разпореждане № 05-114-01-113/ 17.02.2014г. на Ръководител на контрола по приходите на ДОО при ТП на НОИ в РУ”СО” – гр.Видин. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 19.7.2014г.
2007 Административно дело No 125/2014 Дела по КСО и ЗСП М.П.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. *** против Решение № 117-6 / 28.04.2014г. на Директора на ТП на НОИ Видин, с което е потвърдено разпореждане № РА-114-ПР-14/ 26.02.2014г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - Видин. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 19.9.2014г.
2008 Административно дело No 126/2014 Дела по КСО и ЗСП М.Л.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение 117-8/04.06.2014 г.на Директора на ТД на НОИ-Видин,с което е отхвърлена жалбата на М.Л.Д. и е потвърдено разпореждане № **********/16.04.2014 г.на Началника на отдел „Пенсии”при ТП на НОИ-Видин,с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТД на НОИ - Видин за ново произнасяне при съобразяване с указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТД НОИ - гр. Видин, да заплати на М.Л.Д., сумата от 860 лева, представляваща разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните. 
В законна сила от 12.11.2014г.
2032 Административно дело No 156/2014 Дела по КСО и ЗСП Б.К.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
Решение от 24.10.2014г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ, обективиран в писмо изх.№ МП-7810-1 от 11.07.2014г. на Директора на ТП на НОИ - Видин по заявление за преизчисляване размера на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст вх.№ МП-7810 от 09.07.2014г., подадено от Б.К.Л. ***. ВРЪЩА преписката на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ -Видин за произнасяне по заявление за преизчисляване размера на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст вх.№ МП-7810 от 09.07.2014г., подадено от Б.К.Л. ***, при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ТП на НОИ - Видин да заплати на Б.К.Л. *** направените по делото разноски, изразяващи се в адвокатско възнаграждение в размер на 450 / четиристотин и петдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК. 
2036 Административно дело No 160/2014 Дела по КСО и ЗСП Б.К.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 18.8.2014г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 160/2014г.към административно дело № 156/2014г.  ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 160/2014г. по описа на АС-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.8.2014г.
2037 Административно дело No 161/2014 Дела по КСО и ЗСП Д.В.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 17.10.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Т. *** против Решение №117-11/16.07.2014г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Видин, с което е потвърдено Разпореждане №********** от 08.05.2014г. на Началник отдел „Пенсии” при ТП на НОИ Видин. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
2038 Административно дело No 162/2014 Дела по КСО и ЗСП ППК "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение № Реш-117-10/15.07.2014 г. на директора на ТП на НОИ-Видин в частта, с която е потвърдена т.1 от задължителни предписания № 506/01.07.2014 г. на инспектор по осигуряване при ТП на НОИ-Видин, с които е указано на ППК „Александър Стамболийски”, ЕИК 105030308, да подаде редовни данни в РОЛ на НАП за м. април 2009 г., с 270.00 лева осигурителен доход на 4 часа, относно лицето А.А.Н..*** административната преписка във връзка с решение № Реш-117-10/15.07.2014 г. на директора на ТП на НОИ-Видин, за ново произнасяне при съобразяване на указанията във връзка с приложение на закона, дадени по-горе в мотивите на настоящето решение.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № Реш-117-10/15.07.2014 г. на директора на ТП на НОИ-Видин, с което са потвърдени задължителни предписания № 506/01.07.2014 г. на инспектор по осигуряване при ТП на НОИ-Видин в останалата част.  ОСЪЖДА ППК „Александър Стамболийски”, ЕИК 105030308, с адрес: с. Ясен, обл. Видин, представлявано от управителя А.А.Н.,***, направените разноски за процесуално представителство по делото в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, съразмерно на отхвърлената част от оспорването.  ОСЪЖДА ТП на НОИ-Видин, да заплати от бюджета си направените от жалбоподателя ППК „Александър Стамболийски”, ЕИК 105030308, с адрес: с. Ясен, обл. Видин, представлявано от управителя А.А.Н., разноски по делото в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, съразмерно на уважената част от оспорването.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
2046 Административно дело No 172/2014 Дела по КСО и ЗСП Б.К.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Определение от 2.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.Л. *** против писмо изх.№ К-2373/30.07.2014г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №172/2014г. по описа на АС-Видин.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните. 
В законна сила от 30.10.2014г.
2050 Административно дело No 179/2014 Дела по КСО и ЗСП РУВЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение № Реш-117-13/01.08.2014 г. на ръководителя на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено разпореждане № 174/04.07.2014 г. на началник отдел „КПК” при ТП на НОИ-Видин.  ОСЪЖДА ТП на НОИ-Видин, да заплати от бюджета си направените разноски на жалбоподателя „Руве” ЕООД, ЕИК 127590028, с адрес: гр. Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” № 19, вх.В, ап.70, представлявано от управителя П.В.Е., в размер общо на 600.00 (шестотин) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
2055 Административно дело No 188/2014 Дела по КСО и ЗСП Г.Н.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Решение от 12.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.П. *** против Заповед № 2285/01.08.2014г. на директора на дирекция "СП" Видин, с която й е отказана целева помощ за отопление на основание чл.2 ал.1 и ал.4 т.9 от Наредба № РД07-5/2008г. вр. с чл.12 ал.2 т.7 ЗСП и параграф 1 т.2 от ДР на ЗСП за 2014/15г.Решениетоподлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.  
В законна сила от 28.11.2014г.
2056 Административно дело No 190/2014 Дела по КСО и ЗСП Р.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4187/ 11.08.2014г. на Директора на Д”СП” – Видин, която е потвърдена с Решение № 37/ 03.09.2014г. на Директора на РД ”СП” – Видин, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/ 2015г., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Д”СП” – Видин за произнасяне, като се съобразят указанията, дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните. 
2058 Административно дело No 196/2014 Дела по КСО и ЗСП ППК "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
Решение от 13.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ППК”Ал.Стамболийски”-с.Ясен, представлявана от управителя А.А.Н., против Решение № 117-14/10.09.2014г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено разпореждане №199/24.07.2014г. на Началник отдел КПК при ТП на НОИ-Видин за внасяне на сума по ревизионен акт за начет №01 от 01.07.2014г. в размер на 6442,69 лв - главница и 3486,34 лв лихва върху главницата, или общо сумата от 9929,03 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА ППК”Ал.Стамболийски”-с.Ясен, представлявана от А.А.Н., БУЛСТАТ 105030308, да заплати на ТП на НОИ-Видин разноски по делото, представляващи ю.к. възнаграждение, в размер на 826/осемстотин двадесет и шест/ лв. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
2067 Административно дело No 214/2014 Дела по КСО и ЗСП РВ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
Определение от 3.11.2014г.
ДОПУСКА оттегляне на жалба от Р.Ц.Б. ***, с която е оспорено Решение № 117-20/20.09.2014 г. на Директора на ТП на НОИ Видин. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 214/2014 г. по описа на АС Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това.
В законна сила от 27.11.2014г.
2068 Административно дело No 215/2014 Дела по КСО и ЗСП Л.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
Определение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.А. ***, входена в Съда на 14.10.2014г., като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/2014г. по описа на Административен съд - Видин. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд. 
( ! ) Notice: Undefined offset: 3 in /home/acvidin/site/d/Application/front/Static/storage/advanced/HTML/DEC/showAll.php on line 142
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0031745312{main}( )../showAll.php:0