Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №9

                                         гр. Видин , 10.02.2011г.

 

                                    В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Административен съд-Видин        ІV административен състав

в публичното заседание на тринадесети януари

през две хиляди и единадесета година в състав :              

                                              Председател :БИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА                                                                    

при секретаря                  В.К.а                     и в присъствието на

прокурора                                                   като разгледа докладваното

от                    съдия   ПАНТАЛЕЕВА               АД   199        по описа

за 2010 година и за да се произнесе, съобрази следното:                                                                                                                                    

Производството е по чл.203 и сл. от АПК.

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове от К. И. Г. *** с пр.основание чл.1 ЗОДОВ против Областна дирекция на МВР-Видин както следва :

1. За обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС със Заповед № 527/06.07.2009г.  на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, в размер на 1000 лв , представляващи пропуснати ползи от неполучено трудово възнаграждение за периода 08.07.2009г.-04.08.2009г., ведно с законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане на съдебното решение за отмяна на заповедта в сила-13.01.2010г. до предявяване на иска-16.07.2010г., в размер на 50 лв и законната лихва от предявяване на иска до окончателното издължаване.

2. За обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в злепоставяне и уронване на доброто му име като професионален шофьор, засягане на личността и достойнството му и стрес от невъзможността да издържа семейството си, намаляване на трудовия му стаж и причинените му неудобства, в размер на 1000 лв , които вреди са причинени от горната незаконосъобразна заповед, ведно със законната лихва от предявяване на иска-16.07.2010г., до окончателното издължаване. С определение от 13.01.2011г. искът е увеличен на 1600 лв.

3. За обезщетение за имуществени вреди в размер на 4000 лв, причинени от незаконосъобразно НП №527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, представляващи пропуснати ползи от неполучено трудово възнаграждение за периода 05.08.2009г.-08.12.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 150 лв от дата на влизане на съдебното решение за отмяна на наказателното постановление в сила-08.12.2009г., до предявяване на иска-16.07.2010г., и законната лихва от предявяване на иска-16.07.2010г. до окончателното издължаване. С определение от 13.01.2011г. размерът на иска е увеличен на 4193,65 лв., а претенцията за лихва на сумата от 214,07 лв.

4. За обезщетение за имуществени вреди в размер на 500 лв, представляващи платено адвокатско възнаграждение за отмяна на незаконното наказателно постановление, ведно със законната лихва от предявяване на иска-13.08.2011г. до окончателното издължаване.

Твърди се в исковата молба, че с влязло в сила решение  на АС-Видин  по НАХД № 204/2009г. по описа на АС-Видин е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, с което му е наложено наказание „глоба” в размер на 520 лв и „лишаване от право на правоуправление” за срок от 12м. Твърди, че с влязло в сила решение №117/156.09.2009г. на АС-Видин по АД № 189/2009г. е отменена като незаконосъобразна Заповед № 527/2009г. за налагане на ПАМ-„временно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС до решаване на въпроса за отговорността” като свидетелството и контролният талон към него са му отнети на 08.07.2009г.  Сочи, че следствие на посочените по-горе незаконосъобразни актове е претърпял множество вреди-имуществени  и неимуществени. Тъй като работи като шофьор, отнемането на свидетелството за правоуправление наложило да излезе в неплатен отпуск. Сочи, че за периода 08.07.2009г.-08.12.2009г. не е получавал трудово възнаграждение и не са му плащани осигурителни вноски от работодателя, като периода от 19.08.2009г. до 08.12.2009г. не му се зачита за трудов стаж. Твърди, че следствие на горното претърпял и неимуществени вреди-злепоставяне и уронване на доброто му име като професионален шофьор, засягане на личността и достойнството му, стрес от невъзможността да издържа семейството си и причинени неудобства. Във връзка с воденето на съдебни дела е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв, което също представлява претърпяна от него имуществена вреда.

Иска се от съда да уважи предявените обективно съединени искове за обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди и да му се присъдят разноските за производството.

Ответникът по делото, чрез процесуалния си представител, оспорва исковете като неоснователни и недоказани. Евентуално подържа, че следва да бъде присъдена чистата сума за получаване, а не брутната такава относно претендираните от ищеца вреди във връзка с неполучено трудово възнаграждение. Оспорва изцяло предявеният иск за неимуществени вреди като недоказан.

Представителят на Окръжна прокуратура-Видин дава заключение, че предявените искове са основателни по основание, тъй като и двата административни акта са отменени, а от събраните по делото доказателства се установява, че ищецът е претърпял посочените от него вреди. Прокурорът дава заключение да се уважат исковете за имуществени вреди в размер съобразно заключението на съдебно-счетоводната експертиза, а за неимуществени вреди в размер по справедливост съобразно съдебната практика по идентични случаи.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Със Заповед № 527/06.07.2009г. на Началник ПП към ОД на МВР-Видин на основание чл.171,т.1,б.”б” ЗДвП на ищеца е наложена Принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за административно-наказателната му отговорността по АУАН № 527/05.07.2009г. На 08.07.2009г. свидетелството му е отнето.  С решение №117/16.09.2009г., постановено по АД № 189/2009г по описа на АС-Видин, заповедта е отменена като незаконосъобразна. Решението е оставено в сила с решение № 590/13.01.2010г. на ВАС.

С НП № 527/24.07.2009г. на ищеца за нарушения по ЗДвП са наложени административни наказания „глоби” общо в размер на 520 лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 м. С влязло в сила решение № 226/08.12.2009г., постановено по АД № 204/2009г. по описа на АС-Видин, е отменено НП по отношение на наложените административни наказания „глоба” в размер на 500 лв и „лишаване от правоуправление” за срок от 12м.

Видно от удостоверение № ПП5497/14.10.2010г. свидетелството за правоуправление е отнето на 08.07.2009г. и върнато на 09.12.2009г. с оглед отмяната на наказателното постановление от АС-Видин с окончателно съдебно решение.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства-допълнителни споразумения към трудов договор, длъжностна характеристика , копие от трудова книжка , заповед за разрешаване на отпуск и показанията на свид.Цветкова, се установява , че ищецът е работил по трудово правоотношение като „шофьор” в нотариална кантора, като отнемането на свидетелството му за правоуправление наложило ползването на неплатен годишен отпуск за периода 08.07.2009г.-09.12.2009г. От показанията на свид.Цветкова и Борисов-близки на ищеца, се установява, че същият е изпитал затруднения в резултат на отнемането на свидетелството му за правоуправление, тъй като полагал грижи за дъщеря си и майка си, за което му била необходима колата във връзка с осъществяване на тези грижи, а именно за да прибира детето си от училище, да посещава майка си на село и т.н. Липсата на свидетелство за правоуправление наложило да ползва помощта на приятелите му. Свидетелите установяват, че ищецът по принцип е отворен човек, но след като му отнели свидетелството станал по затворен, раздразнителен, изнервен, не желаел да излиза с приятели, близки и приятели се шегували с него , че са му взели книжката като „пешеходец”, както и че „той е шофьор, а му се налага да има шофьори”. Свидетелите установяват, че ищецът е уважаван като професионалист , тъй като е търсен за превоз, за услуги, при опасността от наводнение /2007г./ бил ангажиран и помагал със служебния автомобил при снабдяването на околните села с храна и други необходими провизии.

По делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза, от която се установява размерът на брутното трудово възнаграждение на ищеца за претендираните периоди и съответно законната лихва върху сумите, както и чистата сума за получаване на ищеца и съответно законната лихва върху сумите. Същата е обективна и компетентно изготвена и като неоспорена от страните се възприема от съда.  

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

На основание чл.1,ал.1 ЗОДОВ, за да се ангажира отговорността на ЮЛ , към което е органът, издал незаконосъобразния административен акт, в случая ОД на МВР-Видин, следва да са налице кумулативно следните предпоставки-отменен по съответния ред административен акт, вреда, настъпила в патримониума на лицето, причинна връзка между незаконосъобразния акт и настъпилата вреда. На основание чл.4 от Закона държавата дължи обезщетение за всички вреди-имуществени и неимуществени , които са пряка и непосредствена последица от увреждането . Отговорността на държавата е обективна –същата дължи обезщетение независимо от обстоятелството дали вредите са причинени виновно от длъжностното лице .

По предявения иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразната Заповед № 527/06.07.2009г.  на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин :

 Предявеният иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС със Заповед № 527/06.07.2009г.  на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, съдът намира за основателен. Осъществен е фактическият състав на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, визиращ отговорността на Държавата за вредите, причинени на граждани от незаконосъобразни административни актове, поради което причинените на ищеца имуществени вреди следва да бъдат репарирани с парично обезщетение .

Установява се по делото, че на ищеца е отнето свидетелството за правоуправление на 08.07.2009г. въз основа на заповед №527/2009г. за налагане на ПАМ до влизане в сила на наказателното постановление. С влязло на 13.01.2010г. в сила решение заповедта е отменена като незаконосъобразна, като междувременно е отменено и с влязло в сила решение наказателното постановление, поради което на 09.12.2009г. свидетелството за правоуправление е върнато на ищеца. Следователно за периода 08.07.2009г. до 09.12.2009г. ищецът е лишен незаконосъобразно от свидетелството си за правоуправление въз основа на отменената като незаконосъобразна заповед за налагане на ПАМ. Видно от събраните по делото доказателства, лишаването му от правоуправление наложило ползването на неплатен отпуск от ищеца, тъй като същият бил в невъзможност да изпълнява служебните си задължения като шофьор , поради което за посочения период същият е бил лишен от доходите, които е получавал като трудово възнаграждение. Пропуснатият доход за ищеца, изразяващ се в неполученото от него трудово възнаграждение за посочения период, представлява вреда в имущественото му състояние. Съдът намира, че е налице  причинно-следствена връзка между пропуснатия доход за ищеца и незаконосъобразния административен акт, тъй като именно поради лишаването му от правоуправление той не е могъл да изпълнява служебните си задължения. По отношение на размера на дължимото обезщетение съдът намира, че вредата, причинена на ищеца, следва да бъде съизмерена с размера на чистата сума за получаване, а не с брутното трудово възнаграждение , тъй като това е именно сумата, която не е постъпила в патримониума на лицето и представлява вреда за него. Неплатени осигурителни вноски и данък върху доходите са плащания към бюджета на НАП и не представляват пропуснат доход за ищеца. В случай, че неначислените осигурителни вноски са се отразили на осигурителния статус на лицето, по делото не са ангажирани доказателства за претърпени от същия вреди от това, а евентуални бъдещи вреди от липсата на вноски за социално осигуряване през претендирания период не могат да бъдат овъзмездени , тъй като не са настъпили, имат бъдещ и несигурен характер.

С оглед гореизложеното съдът намира, че искът за обезщетение за имуществени вреди, причинени от отменения като незаконосъобразен административен акт-заповед № 527/2009г. за налагане на ПАМ, следва да бъде уважен като обезщетението се определи съобразно заключението на вещото лице относно неполучената за претендирания период чиста сума на неполучено трудово възнаграждение, което представлява претърпяната от него вреда, а именно в размер                 на 712,04 лв. Обезщетението се дължи ведно със законната лихва от датата на пораждане на основанието му, т.е от влизане в сила на решението за отмяна на заповедта, т.е от 13.01.2010г. Законната лихва/неправилно квалифицирана от ищеца като мораторна/ за периода 13.01.2010г. до предявяване на иска-16.07.2010г., видно от заключението на вещото лице, е в размер на 37,36 лв. До пълния размер за посочения период искът за обезщетение за вреди следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По предявения иск за  обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в злепоставяне и уронване на доброто му име като професионален шофьор, засягане на личността и достойнството му и стрес от невъзможността да издържа семейството си, намаляване на трудовия му стаж и причинените му неудобства, причинени от отменената като незаконосъобразна Заповед №527/2009г. за налагане на ПАМ:

Предявеният иск за обезщетение за неимуществени вреди, причинени от отменената като незаконосъобразна Заповед №527/2009г. за налагане на ПАМ, съдът намира за частично основателен. Установява се от събраните по делото доказателства, че ищецът е изпитал известни неудобства и притеснения поради лишаването му от правоуправление, свързани с полаганите от него грижи за дъщеря му и майка му, както и поради невъзможността му да изпълнява задълженията си като шофьор, станал по затворен, раздразнителен, изнервен. При определяне на размера на обезщетението на основание §.1 от ЗР на ЗОДОВ следва да се приложи разпоредбата на чл.52 ЗЗД . Обезщетението следва да бъде определено по справедливост. Същото следва да  възмезди действително претърпените от ищеца страдания от незаконния административен акт. Преценката при определяне на неимуществените вреди се основава на конкретните обстоятелства и има за цел да компенсира действително претърпени болки и страдания на пострадалия, които в случая следва да бъдат причинени имено от незаконосъобразния акт. Съдът съобразявайки събраните по делото доказателства, периодът на наложената ПАМ от около 5 м. и причинените от административния акт неудобства намира, че обезщетението следва да бъде определено на 400 лв. До пълния размер искът следва да бъде отхвърлен, тъй като е видно по делото, че се касае за причинени неудобства и притеснения на ищеца поради отнемането на свидетелството му за правоуправление и свързана с това раздразнителност и изнервеност на ищеца. Съдът намира , че не се установява по делото на същия да са причинени душевни терзания, стрес или други притеснения, по-големи от обичайните такива при подобна незаконосъобразна мярка. Действително познатите и приятелите на същия са се шегували с него, но по никакъв начин не се установява, че е накърнено доброто му име в обществото, нито промяна в отношението към него от приятели и познати. Не се установява, че въобще е била дадена каквато и да е гласност на случая, което да сочи на накърняване на името му на професионален шофьор и на доброто му име в обществото. Предвид гореизложеното съдът намира, че справедливото обезщетение в случая е в размер на 400 лв, като до пълния размер искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По предявения иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно НП №527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, представляващи пропуснати ползи от неполучено трудово възнаграждение:  

Предявеният иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от отмененото наказателно постановление , съдът намира за неоснователен. За да се ангажира отговорността на ответника следва да е налице пряка причинна връзка между отменения акт и вредата . В случая се установява , че отнемането на свидетелството е разпоредено със Заповедта за налагане на ПАМ. В наказателното постановление не се съдържа разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложеното административно наказание, поради което отнемането на свидетелството за правоуправление и причинените на ищеца вреди от това не са пряка и непосредствена последица от отмененото наказателно постановление.

От друга страна за да се ангажира отговорността на държавата на основание чл.1 от ЗОДОВ е необходимо отмененият административен акт да е от административните актове , издавани по реда на АПК. В тази смисъл са разпоредбите на чл.204,ал.1 във вр. с ал.2 АПК. Наказателното постановление не е типичен административен акт, има санкционен характер и е резултат на административно-наказателната дейност на държавата. Издава се по реда на ЗАНН, вкл. оспорването му е по различен процесуален ред, поради което не се обхваща от актовете визирани в чл.1,ал.1 от ЗОДОВ.

Предвид горните съображения предявеният иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразното наказателно постановление за периода 05.08.2009г.-08.12.2009г. в размер на 4193,65 лв., ведно с претенцията за лихва , следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По предявения иск за обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно НП №527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, представляващи претърпяна загуба от ищеца, изразяваща се в изплатено за защита по делото адвокатско възнаграждение :

Предявеният иск е неоснователен по изложените съображения относно характера на наказателното постановление като административно-санкционен акт , а не акт на типична административна дейност. Освен това в случая също не е налице пряка причинна връзка между отменения акт и вредата. Разноските, направени за адвокатско възнаграждение във връзка с обжалване на наказателно постановление, което е отменено от съда като незаконосъобразно, не са пряка и непосредствена последица от издадения незаконосъобразен акт и не представляват щета по смисъла на чл. 4 във вр. с чл.1 от ЗОДОВ. Същите се дължат по силата на договорно правоотношение между адвоката и страната по делото. Не се дължат разноски  и с оглед разпоредбите на НПК и ЗАНН и ТР №2/2009г. по т.д. № 7/2008г., съобразно които в административно-наказателното производство разноски не се дължат, поради което и претендирането им под формата на обезщетение по ЗОДОВ е заобикаляне на закона.

На основание чл.10,ал.3 ЗОДОВ на ищеца се дължат разноски за производството съответно уважената част от исковите претенции,а именно в размер на 100,58 лв.

На основание чл.10,ал.2 ЗОДОВ предвид частичното уважаване на исковите претенции не се дължат разноски за производството на ответника, вкл. ю.к.възнаграждение.

Воден от горното Съдът

 

Р     Е     Ш     И:

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Видин, да заплати на К.Г.И. *** с ЕГН ********** обезщетение за имуществени вреди, причинени от отменена като незаконосъобразна Заповед № 527/06.07.2009г.  на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, в размер на 712,04 лв/седемстотин и дванадесет лв и четири ст/ , представляващи пропуснати ползи от неполучено трудово възнаграждение за периода 08.07.2009г.-04.08.2009г., ведно с законната лихва върху тази сума в размер на 37,36 лв/тридесет и седем лв и тридесет и шест ст/ за периода 13.01.2010г.-16.07.2010г. и законната лихва върху сумата от 712,04 лв, считано от 16.07.2010г. до окончателното издължаване, като до пълния размер от 1000 лв главница и 50 лв законна лихва ОТХВЪРЛЯ иска.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Видин, да заплати на К.Г.И. *** с ЕГН ********** обезщетение за неимуществени вреди, причинени от отменена като незаконосъобразна Заповед № 527/06.07.2009г.  на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, в размер на 400 лв/четиристотин лв/, ведно със законната лихва считано от 16.07.2010г. до окончателното издължаване, като до пълния размер от 1600 лв ОТХВЪРЛЯ иска.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от К.Г.И. *** с ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР-Видин за обезщетение за имуществени вреди в размер на 4193,65 лв, причинени от незаконосъобразно Наказателно постановление №527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, представляващи пропуснати ползи от неполучено трудово възнаграждение за периода 05.08.2009г.-08.12.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 214,07 лв за периода-08.12.2009г.-16.07.2010г., и законната лихва от предявяване на иска-16.07.2010г.  до окончателното издължаване, като неоснователен. 

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от К.Г.И. *** с ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР-Видин за обезщетение за имуществени вреди в размер на 500 лв, представляващи платено адвокатско възнаграждение във връзка с  оспорване на незаконосъобразно наказателно постановление №527/24.07.2009г. на началник сектор ПП към ОД на МВР-Видин, ведно със законната лихва от предявяване на иска-16.07.2010г до окончателното издължаване, като неоснователен.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Видин, да заплати на К.Г.И. *** с ЕГН ********** сумата от 100,58 лв/сто лв и петдесет и осем ст/, представляващи направени по делото разноски съразмерно уважената част от исковите претениции.

      Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                         

 

                                                Административен съдия: